1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมกับหน…

สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน Foreign Agricultural Service (FAS) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร. ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วยนักวิชาการจากสำนักฯ ร่วมประชุมกับ Ms. Jennifer Lappin ตำแหน่ง Director of New Technologies and Production Method Division หน่วยงาน FAS-USDA ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงความร่วมมือในด้านเทคโนโลยี การปรับแต่งจีโนม (Genome Editing) เพื่อนําไปสู่การพัฒนาของภาคการเกษตรของไทย กรมวิชาการเกษตรได้กล่าวความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ FAS-USDA ในระดับทวิภาคี และพหุภาคีในอนาคต เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมทั้งในด้านการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาของภาคการเกษตรของประเทศไทย

Related
แชท
Skip to content