การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้กำหนดระยะเวลาให้ผูประกอบการทำการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้

  • ขึ้นทะเบียนมะม่วง ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
  • ขึ้นทะเบียนมังคุด ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓