กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร บูรณาการร่วมต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร บูรณาการร่วมต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อควบคุม ป้องกันโรค ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทำการฉีคพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณ ห้องโถง ห้องประชุม ห้องทำงาน ลิฟต์ ห้องน้ำ และบริเวณลานจอดรถ โอกาสนี้คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างควมมั่นใจ และสุขภาพอนามัยของบุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชก

ารกับกรมวิชาการเกษตร