กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก กฏหมาย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ .. ) พ.ศ….. คลิกรายละเอียดตามที่แนบ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฏหมาย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ .. ) พ.ศ….. คลิกรายละเอียดตามที่แนบ
ประกาศ  ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓