ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเติมสิ่งของอุปโภคบริโภคในตู้ DOA ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เติมสิ่งของอุปโภคบริโภคในตู้ DOA ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ในช่วงเช้าและบ่าย บริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากร รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19