คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 ประจำปี 2563 ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ช่วงที่ 2

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตรในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 ประจำปี 2563 จากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตรช่วงที่ 2 โดยมีนางทัศนีย์ ศรีโสภา ผอ.กลุ่มควบคุมพันธุ์พืชในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมให้รายละเอียดการปฏิบัติงาน และตอบข้อซักถามแก่คณะอนุกรรมการฯ ณ ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ชั้น 1 ตึกอารักขาข้าว กรมวิชาการเกษตร