ระบบงานบริการ กรมวิชาการเกษตร ​

ระบบงานบริการ กรมวิชาการเกษตร

ที่เชื่อมโยงกับระบบ NSW
 ติดต่อสอบถาม

ยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร
ยื่นคำขอและออกใบอนุญาตยางพารา

กลุ่มควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ

เบอร์โทรศัพท์: 0-2940-6407, 0-2579-3667, 089-927-6396

ยื่นคำขอและออกใบอนุญาตพืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์
ยื่นคำขอและออกใบรับรองพืชที่ตัดต่อและไม่ตัดต่อสารพันธุกรรม (GMOs)
ยื่นคำขอและออกใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าพืช
ยื่นคำขอและออกใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
– งานธุรการ
– งานรับคำร้อง
– งานส่งออก
– งานใบอนุญาต
– งานทะเบียน
0-2940-6670 ต่อ 157
0-2940-6670 ต่อ 158
0-2940-6670 ต่อ 159
0-2940-6670 ต่อ 161,162
0-2940-6670 ต่อ 163

ยื่นคำขอและออกใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย

กลุ่มควบคุมปุ๋ย
– งานใบอนุญาต
– งานแบบแจ้ง
– งานธุรการ
– งานทะเบียน
0-2579-5536-37
0-2940-6670 ต่อ 167,170,171
0-2940-6670 ต่อ 168
0-2940-6670 ต่อ 169
0-2940-6670 ต่อ 172-173

ยื่นคำขอและออกใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธ์