เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาสารพิษตกค้าง ครั้งที่ 47-1/2566 ณ มกอช. และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อรายงานการประชุม Expert Working Group on Harmonization of Maximum Reside Limits (EWG-MRLs) of Pesticides among ASEAN Countries ครั้งที่ 27 และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Coordination of work between CCPR and CCRVDF: Joint CCPR/CCRVDF Working Group on Compounds for Dual Use-Status of work, Revision of Classification of Food and Feed, Class B-Primary Food Commodities of Animal Origin and Class E –Processed Foods of Animal Origin (All Types) เป็นต้น