เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมาย ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือร่วมกับนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน) และคณะ เพื่อซักซ้อมและเตรียมการนำเสนอข้อมูลสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม 75th AIPH Annual Congressณ ณ เมืองซุนชอน สาธารณรัฐเกาหลี

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#50 ปี กรมวิชาการเกษตร