1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน ในพิธีส่งมอบต้น…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน ในพิธีส่งมอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา

  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นกล้า
อะราบิกา จากกรมวิชาการเกษตรจำนวน 200,000 ต้น ให้กับพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และแม่ทัพภาค 4 ตามนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่และผลักดันเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดโดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลูกกาแฟเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเป็นพืชทางเลือกที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ เกษตรกรในระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รับมอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ล้อมวงชงกาแฟบอกเล่าเรื่องราวชุมชน ตอน เบิกฟ้าจากล้านนา พากาแฟหลบแดนใต้” และปล่อยขบวนขนส่งต้นกล้ากาแฟอะราบิกา ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

Related
Skip to content