1. Home
  2. »
  3. การเกษตรต่างประเทศ
  4. »
  5. สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเดือนมกราคม ถึง…

สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม ของจีนปี 2561

สำนักฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงศุลใหญ่ ณ นครหลวงกว่างโจว แจ้งเรื่อง สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม ของจีนปี ๒๕๖๑

CHINA
Related
Skip to content