1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเก…

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และมกอช. หารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานศุลกากร แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ที่ส่งออกจากไทยไปประเทศจีนล่าช้า

ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานศุลกากร แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ที่ส่งออกจากไทยไปประเทศจีนล่าช้า โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ชี้แจงถึงวิธีการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียนของไทย ต้องการสร้างโอกาสให้เกษตรกรรายย่อย รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินสวนและโรงคัดบรรจุของไทย ซึ่งดำเนินการตามหลัก GAP และ GMP โดยจีนมีความเข้าใจและตกลงขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมให้แก่ฝ่ายไทยทันที โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562

Related
แชท
Skip to content