1. Home
  2. »
  3. การเกษตรต่างประเทศ
  4. »
  5. แนวโน้มด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหภ…

แนวโน้มด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหภาพยุโรบ ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓

สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง นำส่งรายงานแนวโน้มด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหภาพยุโรบ ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓

img131
Related
Skip to content