1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. ชู 5 เทคโนโลยีผลิตถั่วฝักยาวผลผลิตพุ่ง รายได้เพิ่ม…

ชู 5 เทคโนโลยีผลิตถั่วฝักยาวผลผลิตพุ่ง รายได้เพิ่มเกินคาด

กรมวิชาการเกษตรส่ง 5 เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวเมืองพิจิตรสร้างรายได้เพิ่มเกินคาด  ผลผลิตเพิ่มเกือบเท่าตัวจากเดิมผลิตได้ 2,000 กิโลกรัม/ไร่หลังใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นถึง 3,850 กิโลกรัมต่อไร่  เกษตรกรวางแผนเตรียมเพิ่มมูลค่าผลผลิตยกระดับเข้ามาตรฐาน GAP 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  จากปัญหาการผลิตถั่วฝักยาวของเกษตรกรอำเภอวังทรายพูนและอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรพื้นที่ปลูกจำนวน 132 ไร่ ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงทั้งค่าเมล็ดพันธุ์  ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 .พิษณุโลก (สวพ.2) กรมวิชาการเกษตรได้นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรลงไปช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตผักตำบลหนองพระอำเภอวังทรายพูนและตำบลห้วยแก้วอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร โดยผ่านกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือการฝึกอบรมและเสวนา และการจัดทำแปลงต้นแบบโดยปลูกถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 3 พืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะเด่นเนื้อหนา อายุเก็บเกี่ยวสั้น 43 วัน ให้ผลผลิตสูง 3,861 กิโลกรัมต่อไร่ที่สำคัญเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในฤดูกาลผลิตต่อไปได้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ได้นำเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตรจำนวน 5 เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วฝักยาวในแปลงต้นแบบ ได้แก่ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 5 กิโลกรัม คลุกผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม ให้เข้ากันแล้วใช้รองก้นหลุมพร้อมปลูกหรือใส่รอบโคนต้นถั่วฝักยาวที่อายุ 1-2 สัปดาห์  เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยเคมีจากปุ๋ยสูตรสำเร็จมาเป็นการผสมปุ๋ยใช้เองตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดย ปุ๋ยรองพื้น ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับ 18-46-0 อัตรา 17 กิโลกรัมต่อไร่ และ 0-0-60  อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อถั่วฝักยาวมีอายุ 1 เดือนใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่

เทคโนโลยีไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทยป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำพวกหนอนกินใบในระยะตัวอ่อน เช่น หนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนคืบ เป็นต้น โดยใช้อัตรา 5-10 ถุงต่อน้ำ 20 ลิตร ปริมาณและความเข้มข้นต่อพื้นที่จะแปรผันตามความรุนแรงของการระบาด  เทคโนโลยีการใช้มวนพิฆาต ควบคุมหนอนกระทู้  หนอนคืบ และหนอนเจาะผลมะเขือ ทำการปล่อยมวนพิฆาตจำนวน 1,000-3,200 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ตามความรุนแรงของการระบาดของศัตรูพืช  เทคโนโลยีพันธุ์พืช โดยปลูกถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 3 ของกรมวิชาการเกษตรแทนพันธุ์การค้า นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP  ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร  เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพการผลิตให้กับเกษตรกรแปลงต้นแบบและเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความสนใจ 

เกษตรกรที่ผลิตถั่วฝักยาวโดยใช้ 5 เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรทำให้ได้ผลผลิตสูงถึง 3,850 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าวิธีการผลิตแบบเดิมของเกษตรกรที่ให้ผลผลิตเพียง  2,000กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 1,850 กิโลกรัมต่อไร่  คิดเป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว  นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตลง 1,250 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้ 36,700 บาทต่อไร่   ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหลังการทำนา    และในอนาคตเกษตรกรในพื้นที่วางแผนที่จะขอรับรองพื้นที่การผลิตเป็นแหล่งผลิตพืช GAP เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและสร้างความยั่นยืนในอาชีพให้กับชุมชนต่อไป” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

Related
Skip to content