เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและหนังสือรับรองผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพให้กับ บริษัท ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ผ่านหลักเกณฑ์ให้เข้าร่วมโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกอบการที่มีกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้เกษตรกร จำนวน 5 บริษัท โดยเป็นการต่ออายุหนังสือรับรองฯ 2 บริษัท คือ 1. บริษัท โซตัสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ 2. บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด และเป็นบริษัทผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ผ่านการรับรองรายใหม่ในปีนี้ จำนวน 3 บริษัท คือ 1. บริษัท เอส พี เค จี ไบโอเคม จำกัด 2. บริษัท ลิบรา ครอปไซเอนซ์ จำกัด และ 3.บริษัท เกรทแพค อะโกรเทค จำกัด ซึ่งโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เป็นโครงการที่กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการผลิตวัตถุอันตรายทางเกษตรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจว่าได้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตวัตถุอันตรายที่ผ่านการรับรองให้เข้าร่วมโครงการฯ นี้แล้ว จำนวน 13 บริษัท และทางกรมวิชาการเกษตรได้วางเป้าหมายจะให้บริษัทผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรทั้งหมดเข้ามาร่วมโครงการฯ นี้

**************