นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมที่ตั้งพื้นที่ของโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานการผลิตกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 นายบุญชนะ วงษ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และนายชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงราย บรรยายสรุปและนำชม ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562