กรมวิชาการเกษตรมีความประสงค์เผยแพร่เทคโนโลยี “การผลิตชุดตรวจสอบธาตุอาหารในดินอย่างง่าย (soil test kits)” ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ โปรดแจ้งความประสงค์ไปที่กรมวิชาการเกษตร