สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้ดำเนินการประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุชมพู่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยในเว็ปไซต์ของ GACC แล้ว ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีสวนชมพู่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งออกมาจีน จำนวน 46 สวน และโรงคัดบรรจุชมพู่จำนวน 4 แห่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงคัดบรรจุชมพู่และสวนชมพู่ของไทยไปจีนได้ทางเว็บไซต์ http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/dzwjyjy/qymd/zwjcp/2509181/index.html