วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี รวมทั้งเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว