ด้วยสำนักการเกษตรต่างประเทศได้จัดส่งสำเนาหนังสือขอเชิญเข้าร่วมงาน Plantation Management 4.0 : Unlocking the new wave of digital farming and enabling smart growth : A roadmap for Internet of Things (IoT) through Agriculture 4.0 ซึ่งจัดโดย Trueventus ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย มายังกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน