เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 61 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx ณ สำนักอธิบดี กรมวิชาการเกษตร

***************