เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวอรสา จุลสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้แทนจากกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เติมสิ่งของอุปโภคและบริโภคในตู้ DOA ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย บริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากร รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19