เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

***************