เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับมาตรฐานทั่วไป (ฉบับที่ 4) พ.ศ… การยกร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร และข้อเสนอการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร และการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ณ ห้องประุชม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

***************