กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง การประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์” โดยมีการรับสมัครผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีอาร์ จำนวนปีละ ๒ รุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ