ด้วยกรมวิชาการเกษตรพิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563 กรมวิชาการเกษตรได้พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563 ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ