วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ติดตาม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปุ๋ยหมักเติมอากาศให้เกษตรกร ส่งมอบกระบือเพศเมียจำนวน 28 ตัว แก่เกษตรกรที่มีความเหมาะสมตามโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์พิจิตร สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 6 และตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพ การบำบัด รักษาโรคสัตว์ป่วย และส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น การกำจัดพยาธิภายในทางเดินอาหาร การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ เช่น พยาธิในเลือดโค – กระบือ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก ฯ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ เป็นต้น