วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่รับผิดชอบงาน ด้านการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนยางพาราของหน่วยงานจำนวน 22 หน่วยงาน หลักสูตร การปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยมีนายธงชัย คำโคตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง กล่าวรายงาน การจัดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในด้านการเงิน บัญชีและระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 202 อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร