เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ติดตาม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิด การเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาสตรีกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์ Covid -19” ณ ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ภายหลังการร่วมเสวนาทางวิชาการดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับชมการแสดงของกลุ่มพัฒนาสตรี จังหวัดอุทัยธานี และเยี่ยมชมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)