เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร