เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร