เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นผู้แทนรับมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ที่เกษียณอายุ ประจำปี 2563 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์