เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล นางสาวอิงอร ปัญญากิจ และนางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางของกรมฯในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่กรมฯ ได้รับจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว.ประจำปี 2564 การกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณงานวิจัยปี 2564 ร่างแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ปี 2564 และการพิจารณาอนุมัติข้อเสนองานวิจัยกรมฯ ปี 2565 ส่งสกสว.ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร