เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 และเยี่ยมชมนิทรรศการ” 9 ใน 9 สำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” โอกาสนี้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะข้าราชการร่วมวางพานพุ่ม วันพระบิดาแห่งฝนหลวงครบปีที่ 65 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” จัดขึ้นโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชน เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” สำหรับการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับการแสดงนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” แสดงถึงสิ่งสำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 โดยมีไฮไลท์เป็นภาพยนตร์ถ่ายทอดเรื่องราวฝนหลวงในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ