เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน 500 ชุด ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ที่ประสบอุทกภัย หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาจัดแสดง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้ร่วมจัดนิทรรศการการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP โดยมีเกษตรกรนำผลผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร มาจัดแสดงภายในงาน ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา