เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้แนวคิด “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และพลโทรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โอกาสนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องเบญจนฤมิต สถานีโทรศัพท์กองทัพบก ช่อง 5
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดโครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการตลาดนำการผลิต ซึ่งมีแนวทางในการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาด สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการต่อยอดและผลักดันสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยจะต้องปลอดภัยทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครัวของโลกต่อไปในอนาคต การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการยกระดับให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป