เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธาน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อทำหน้าที่กำหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์