เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก GIZ เพื่อหารือ โครงการ Promotion of Crop Insurance in ASEAN through the Public and Private Partnership ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะทำงานด้านพืชของอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Crops: ASWGC) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้เสนอโครงการ และดำเนินการร่วมกับผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนจาก Regional Consultation Workshops รวมทั้งรับการสนับสนุนจาก GIZ โดยโครงการ ASEAN sustainable Agrifood Systems ((ASEAN SAS) นั้น GIZ ได้รับการประสานงานจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ขอให้ประเทศไทยทบทวนข้อเสนอโครงการ เพื่อให้ตรงแนวทางของ the Japan – ASEAN Integration Fund (JAIF) กรณีที่กวก. ประสงค์จะรับเงินสนับสนุนจาก (JAIF) ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร