เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก GIZ เพื่อหารือ โครงการ Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN(ASEAN AgriTrade) โครงการ Improving Smallholders Coffee Farming Systems in Southeast Asia (Coffee+) โครงการ Sustainable and Climate-Friendly palm Oil production and Procurement(SCPOPP) และโครงการ Regenerative Coconuts Agricultural project (ReCAP) เป็นต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร