เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ขอรับพรปีใหม่จากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์