เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร