เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร