เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องชี้แจงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร และขั้นตอนการดำเนินคดี ของกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติจำนวนมาก จำเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผู้ที่รู้ปัญหาการปฏิบัติงานจริงมาร่วมประชุมให้ข้อมูลประมวลภาพรวมทั้งระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม