กรมวิชาการเกษตร ฮึ่ม! สั่งด่านตรวจพืชคุมเข้มส้มโอลักลอบนำเข้าหวังสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP ไทยส่งออกประเทศที่ 3  หลังด่านตรวจพืชเชียงของเมินออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้ผู้ประกอบการนำเข้าส้มโอต่างประเทศมาขอใบรับรอง  ย้ำส้มโอเป็นสิ่งต้องห้ามตามพ.ร.บ.กักพืช  นำเข้าไทยได้เฉพาะประเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้วเท่านั้น   กำชับทุกด่านเข้มงวดป้องกันผลไม้ต่างชาติเล็ดลอดสวมสิทธิ์  หากพบเบาะแสพร้อมดำเนินการทันที

          นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากด่านตรวจพืชเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ว่า  มีผู้ประกอบการบางรายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้นำส้มโอนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการส่งออกไปยังประเทศที่ 3  ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรพบว่าเป็นส้มโอเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่ 3ทางด่านเชียงของ จ.เชียงรายนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วนำมาขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อสวมสิทธิ์ส่งออกเป็นส้มโอไทย  กรมจึงปฏิเสธที่จะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้

ก่อนหน้านี้กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ปลูกส้มโอในจังหวัดพิจิตรว่ามีผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร  รับซื้อส้มโอนำเข้าจากต่างประเทศแล้วนำมาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่จังหวัดพิจิตรก่อนส่งออกไปจีน  ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบโรงคัดบรรจุดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งแล้ว  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ส้มโอจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ.2507.ซึ่งการนำเข้าหรือนำผ่านต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนจึงจะสามารถนำเข้าหรือนำผ่านมาในราชอาณาจักรได้   และต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร.เรื่อง.หลักเกณฑ์.วิธีการและเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม.สิ่งกำกัด.และสิ่งไม่ต้องห้าม.พ.ศ..2551.และเงื่อนไขการนำเข้าที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกำหนด  โดยปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าผลส้มโอสดจากต่างประเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้วเท่านั้น แต่สำหรับการนำผ่านผลส้มโอสดยังไม่สามารถดำเนินการได้. เนื่องจากยังไม่มีแหล่งใดผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช

            “ทั้งนี้ได้กำชับให้ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวังและตรวจสอบผลส้มโอสดที่อาจนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องกันไม่ให้นำส้มโอจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เป็นส้มโอของไทยแล้วส่งออกไปประเทศที่ 3 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศและอาจทำให้มีแมลงศัตรูพืชกักกันที่ไม่เคยมีในประเทศติดเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศได้  โดยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลชื่อผู้รับ  ลักษณะบรรจุภัณฑ์  จำนวนตู้สินค้า  ปริมาณที่นำเข้า  พิจารณาความถูกต้องของคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  และตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนสวน  หากพบเบาะแสหรือการกระทำผิดให้รายงานกรมทราบเพื่อดำเนินการต่อไปทันที   ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

*************************

พนารัตน์  เสรีทวีกุล : ข่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ / โทร.062 345 1821

วันที่ 15 มีนาคม  2564