เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณารับรองพันธุ์ถั่วเหลือง งาแดง ฝ้าย ให้เป็นพันธุ์รับรอง พิจารณาขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน ยกร่างเอกสารการรับรองพันธุ์ จากกรมวิชาการเกษตร และคู่มือคำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอรับรองพันธุ์กรมวิชาการเกษตร

***************