เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางมาร์กาเร็ต อยู่วัฒนา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรต่างประเทศ กองแผนงานและวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร