เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางวลัยกร รัตนเดชากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะทำงานด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรอาเซียน ครั้งที่ 15 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

**************