เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊ารองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ไปจีน ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

***************