เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช การส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลไม้สด และศัตรูพืชเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืช พร้อมกับได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพผลไม้สดกับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ โดยมี นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี และหัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

***************