เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และศูนย์วิจัยในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พนักงานกักพืชฯ ณ สำนักงานชั่วคราวด่านตรวจพืชจันทบุรี พร้อมกับได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการให้บริการด้านการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ความก้าวหน้าปัญหา – อุปสรรค การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร จากนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี โอกาสนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานระบบการตรวจสอบและตัดยอดปริมาณผลผลิตทุเรียนส่งออก การใช้ใบรับรอง GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ และการอำนวยความสะดวกให้บริการด้านการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว จากนั้นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ดูงานการตรวจสอบศัตรูพืชในสินค้านำเข้า ณ ด่านตรวจพืชจันทบุรี การก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ และที่ทำการสำนักงานปัจจุบัน ศูนย์ราชการบ้านแหลม และพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

**************